Domy pomocy

 

Decyzją z dnia 26.09.2017r. o numerze: 341/2017, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony SAWA, Metropolita Warszawski i całej Polski, powierza Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu Pawłowi, Biskupowi Hajnowskiemu, nadzór nad cerkiewną działalnością charytatywną w Diecezji Warszawsko – Bielskiej.

Dom Miłosierdzia „Samarytanin”

 

Dom Miłosierdzia „Samarytanin” przy Parafii Św. Trójcy, znajduje się przy ul. 3 maja  63 w Hajnówce, działa na podstawie:ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /Dz. U. z 2009r Nr 175, poz. 1362 z poz. zm/.dekretu J.E. Metropolity Warszawskiego i całej Polski Nr. 79/97 z dn. 3.VII.1997 erygujący Dom Miłosierdzia przy Parafii Św. Trójcy w Hajnówce decyzji PS.V.MN.90131-7/2010 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 Dom Miłosierdzia „Samarytanin” w Hajnówce jest prowadzony od 20 lat przez Parafię Św. Trójcy w Hajnówce. Został powołany dekretem J.E. Prawosławnego Metropolity   Nr. 72/XVII/97 z dn. 03-07-1997r.

W poszpitalnym budynku, przekazanym przez Urząd Miasta w Hajnówce Parafii Prawosławnej Św. Trójcy w Hajnówce na prowadzenie działalności  charytatywnej.Został przeprowadzony remont oraz dostosowanie do potrzeb przyszłych mieszkańców. Z dniem 01.01.1998r Dom zaczął prowadzić swoją statutową działalność.

 W dn. 14-12-2010r decyzją Wojewody Podlaskiego PS.V.MN.90131-7/2010 udzielono zezwolenia na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Dom uzyskał pozytywną opinię SANEPID-u, Straży Pożarnej, Inspektora Nadzoru Budowlanego, Inspektora  Pracy.  Domem Miłosierdzia „Samarytanin” kieruje Dyrektor Ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz, który reprezentuje Dom na zewnątrz, a ponadto organizuje prace Domu i sprawuje nadzór nad jego mieniem oraz nad realizacją zadań przez pracowników, kieruje bieżącymi sprawami, wydaje zarządzenia dotyczące organizacji Domu, wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy, jako pracodawca.

Działalność Domu finansowana jest przez mieszkańców ze świadczeń emerytalno- rentowych, wpłat własnych oraz dotacji Parafii Św. Trójcy w Hajnówce. Dom prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazanymi przez kancelarię J.E. Prawosławnego Metropolitę Warszawskiego całej Polski.

Przedmiotem działalności Domu jest świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

 Dom Świadczy usługi :

1.bytowe w zakresie miejsca pobytu, wyżywienia, utrzymania czystości;

2.opiekuńcze : udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwieniu spraw osobistych. Mieszkańcy w ramach organizacji czasu wolnego oglądają telewizję, słuchają radia, czytają prasę. Placówka utrzymuje stały kontakt z Warsztatami Terapii Zajęciowej, Przedszkolem Nr 5, Liceum Ogólnokształcącym z DNJB.

Zapewnia dostęp do opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej. Opiekę medyczną nad Domem sprawuje NZOZ „Hajmed” w Hajnówce, na podstawie porozumienia z  dn. 10.12.2009r ,na czas nieokreślony.

Dom przeznaczony jest dla 45 mieszkańców- osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku. Dom mieści się w trzykondygnacyjnym budynku bez barier architektonicznych. Pomieszczenie dla mieszkańców znajdują się na każdej kondygnacji. W środku budynku zamontowana jest winda. Przed wejściem do budynku zamontowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. W Domu znajdują się : kaplica, jadalnia, kuchnia, w której przygotowywane są posiłki, 2 pokoje dziennego pobytu, pokoje mieszkalne : 5 pokoi jednoosobowych, 14 pokoi dwuosobowych, 4 pokoje trzyosobowe, magazyny, łazienki. Wszystkie pokoje mieszkalne posiadają wymagany ustawą metraż. Pokoje wyposażone są zgodnie z  obowiązującymi wymogami tj. łóżka, szafki przyłóżkowe, szafy ubraniowe, stoliki.

Powierzchnia mieszkalna w pokojach odpowiada ustawowym normom. Zapewnione warunki sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do placówki przyjmowane są osoby na podstawie Umowy administracyjnej wydanej przez Dyrektora Domu. Obowiązkiem mieszkańca Domu jest dbałość na miarę swoich potrzeb i możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek wokół siebie, przestrzeganie obowiązującego regulaminu, dbałość o mienie, ponoszenie odpłatności za pobyt.

W Domu Miłosierdzia „Samarytanin” znajduje się kaplica pw. Opieki Matki Boskiej, w której odprawiane są nabożeństwa przez kapelana mieszkańcom placówki.

Przy Domu Miłosierdzia istnieje Warsztat Terapii Zajęciowej .

Warsztat Terapii Zajęciowej  (skrót WTZ) jest placówką dziennego pobytu, w której rehabilitacja społeczna i zawodowa prowadzona jest dla 35 uczestników. Mogą tu uczęszczać osoby powyżej 18 roku życia, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) i z odpowiednimi wskazaniami do terapii zajęciowej.

Jednostką organizacyjną Warsztatu jest Parafia Św. Trójcy w Hajnówce. Ośrodek działa od grudnia 2004r. w budynku dawnego Szpitala, obok Domu Miłosierdzia „Samarytanin”. Kierownikiem Warsztatu jest Pani Iwona Romańczuk.

Misją naszego Warsztatu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych z Hajnówki i terenów powiatu hajnowskiego. Działalność ośrodka pozwala osobom niepełnosprawnym uczestniczyć w zorganizowanych formach zajęć, nawiązać znajomości, przyjaźnie, rozwijać zainteresowania.

Głównym celem naszego Warsztatu jest podtrzymywanie i rozwijanie u uczestników: umiejętności możliwie niezależnego, samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym (w rodzinie i wśród innych ludzi), umiejętności i sprawności niezbędnych do prowadzenia aktywnego życia i udziału w życiu społecznym, podejmowania sensownego zajęcia, a także w zakresie dostępnym, przygotowanie do pracy.

CEL realizujemy m.in. przez:

  • zajęcia w poszczególnych pracowniach,
  • uczestnictwo w rehabilitacji i rekreacji,
  • udział w zajęciach dodatkowych,
  • uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym.

Warsztat działa przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godz. 8:00-16:00, z wyłączeniem jednego miesiąca przypadającego na przerwę wakacyjną (lipiec lub sierpień).

Udział w WTZ jest bezpłatny, uczestnik jak i jego rodzina nie ponosi żadnych kosztów.Działalność bieżąca Warsztatu jest finansowana ze środków PFRON-u oraz Starostwa Powiatu Hajnowskiego.

W ramach terapii zajęciowej uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności specyficzne dla danej pracowni. Uczestnicy mają możliwość wyboru  i zmiany pracowni, dzięki czemu zwiększa się zakres rozwijanych umiejętności.

Zajęcia odbywają się w grupach liczących po pięć osób i prowadzone są przez wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrę (instruktorzy, rehabilitant, psycholog, pielęgniarka).

Dodatkowo uczestnicy w ramach terapii otrzymują określone środki finansowe, którymi uczą się dysponować (tzw. trening ekonomiczny).

Aby rehabilitacja przynosiła jak najlepsze efekty zajęcia warsztatowe przeplatane są z różnego rodzaju zajęciami dodatkowymi (m.in.: kółko biologiczne, muzykoterapia, socjoterapia, filmoterapia) oraz różnymi wyjściami (m.in.: na  basen, stadion OSIR, z kijkami Nordic Walking, do HDK, muzeum, kina, parku, lasu). Poza tym wspólnie śpiewamy, tańczymy, organizujemy różne spotkania i imprezy integracyjne. Wyjeżdżamy na wycieczki, rajdy rowerowe, turnusy rehabilitacyjne. Bierzemy udział w konkursach, przeglądach, plenerach malarskich. Wydajemy gazetkę warsztatową „O NAS”.

 

za: http://wtz-hajnowka.pl/o-nas/

 

Prawosławny Dom Opieki w Grabarce

5 kwietnia 2000 roku przekazano przez Urząd Gminy w Nurcu Stacji na potrzeby Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Warszawsko-Bielskiej , dwukondygnacyjnego budynku po byłej szkole podstawowej we wsi Grabarka. W czerwcu 2000 roku przystąpiono do kapitalnego remontu budynku wraz z przebudową i adaptacją na cele domu opieki pomieszczeń mieszkalnych. Prace remontowo-adaptacyjne przeprowadzono dzięki pomocy Jego Eminencji, Metropolity Sawy, wsparciu finansowemu Diecezjalnego Ośrodka Miłosierdzia i Klasztoru śww. Marty i Marii w Grabarce, dofinansowaniu z Funduszu Kościelnego oraz ofiarom wiernych.

Obecnie Dom jest w stanie przyjąć 20 pensjonariuszy w warunkach spełniających wszystkie wymogi dotyczące Domów Opieki.

Prawosławny Dom Opieki  „Betania” w Stanisławowie

W 1979r. z błogosławieństwa śp. Metropolity Bazylego, w podwarszawskiej wsi Stanisławowo rozpoczęto budowę budynku z przeznaczeniem na działalność charytatywną. Budowę ukończono w 1991r. Dekretem Metropolity Bazylego z dnia 1 czerwca 1991r., został powołany do samodzielnego funkcjonowania Prawosławny Dom Opieki „ Betania” w Stanisławowie.

W kwietniu 2003 r. rozpoczęto kapitalny remont budynku, po ukończeniu, którego Dom funkcjonuje dalej, a mieszkający  tam pensjonariusze otrzymują zakwaterowanie w pokojach jedno osobowych o najwyższym standardzie.

Przy budynku znajduje się ogrzewana cerkiew parafialna pw. św. Aleksandry.

Prawosławny Dom Opieki w Trześciance.

Prawosławny Dom Opieki w Trześciance mieści się w budynku po byłej szkole podstawowej , zlikwidowanej w latach 90-tych XX stulecia i przekazanej przez władze samorządowe Gminy Narew w 1999r. Kościołowi Prawosławnemu. Po przeprowadzeniu kapitalnego remontu połowy budynku, dnia 2 września 2001r. Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski dokonał poświęcenia Domu Opieki w Trześciance. Początkowo znalazło się tu miejsce zamieszkania dla 10 pensjonariuszy i 2 osób bezdomnych.

Odremontowano także drugą połowę budynku co umożliwiło przyjęcie 25 pensjonariuszy.

Przy budynku Domu Opieki znajduje się cerkiew parafialna pw. św. Michała.

Prawosławny Dom Opieki „Arka” w Kożynie

Prawosławny Dom Opieki „Arka” w Kożynie powstał z inicjatywy Prawosławnego Bractwa śww. Cyryla i Metodego w Białymstoku.

Do 1990 r. w budynku zakupionym na rzecz parafii w Klejnikach, funkcjonowała szkoła, a następnie pełnił on funkcję zakładu karnego.

Pod kierunkiem proboszcza, ks. Aleksandra Wysockiego dokonano gruntownej przebudowy budynku, dobudowano piętro oraz kaplicę pw. śww. Borysa i Gleba.

Dom Opieki w Kożynie został erygowany dekretem Jego Eminencji, Wielce Błogosłowionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski nr 151/2002 z 6.06.2002r.Poświęcenia kaplicy, jak i całego Domu, dokonał 6.12.2002r. Metropolita Sawa.

Dom posiada 40 miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych.

za: Kalendarz Prawosławny 2004r.