Biskup Hajnowski wziął udział w uroczystościach Przemienienia Pańskiego na św. Górze Grabarce

19 sierpnia Cerkiew Prawosławna obchodzi Święto Przemienienia Pańskiego. Centralne uroczystości jak co roku odbyły się na św. Górze Grabarce. W przed dzień Święta o godzinie 17.30 przed główną cerkwią monasterską przełożona wspólnoty, ihumenia Hermiona powitała Jego Eminencję metropolitę Sawę wraz ze wszystkimi biskupami naszej Cerkwi. Przed rozpoczęciem świątecznego całonocnego czuwania Jego Eminencja zwrócił się z okolicznościowym słowem do wszystkich przybyłych z okazji święta Przemienienia Pańskiego. Szczególne życzenia skierowano do wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli na św. Górą dając świadectwo wiary i miłości do Cerkwi oraz Tradycji. Podczas nabożeństwa modlili się także duchowni i wierni z greckiej Cerkwi z metropolitą Argolidy Nektariuszem na czele. Tradycyjnie były sprawowane nabożeństwa i Liturgie, podczas których przez cały wieczór, noc i poranek modlili się licznie zgromadzeni wierni. O godz. 23.00 odczytano akatyst za zmarłych pod przewodnictwem biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego. O godzinie 1.00 św. Liturgię sprawował arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy. Kolejne św. Liturgie o 4.00 i 6.30 sprawowali: arcybiskup bielski Grzegorz i biskup supraski Andrzej. Główną św. Liturgię sprawował Jego Eminencja Wielce Błogosławiony metropolita Sawa w asyście arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba, arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza, biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego, biskupa hajnowskiego Pawła, biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza oraz duchowieństwa. Przed rozpoczęciem Liturgii do wiernych zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa, który witając zgromadzonych na św. Górze Grabarce wspomniał, „że tegoroczne uroczystości Przemienienia Pańskiego są obchodzone w przededniu 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, która na trwałe zmieniła oblicze całego świata i pochłonęła ponad 6 milionów obywateli naszej Ojczyzny, w tym wiele tysięcy synów i córek Cerkwi prawosławnej w Polsce”. Jego Eminencja powitał także przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej z ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim na czele. Wśród gości znaleźli się także wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa – Błońska, wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski, władze samorządowe wszystkich szczebli z marszałkiem województwa podlaskiego Arturem Kosickim na czele, ambasador Białorusi, służby mundurowe. W trakcie św. Liturgii modlono się za Ojczyznę i spokój dusz tych, którzy zginęli podczas działań wojennych. Po odczytaniu ewangelicznej perykopy kazanie wygłosił ks. dr Adam Magruk. Kaznodzieja przybliżył sens święta Przemienia Pańskiego przez kontekst męki Chrystusa na Krzyżu, Jego śmierci i zmartwychwstania. Nawoływał do zachowania wierności Chrystusowi i Cerkwi mimo przeciwności i postępującej sekularyzacji współczesnego świata. Podczas uroczystości śpiewał chór studentów Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka. Główna Liturgia wieńcząca uroczystości zakończyła się uroczystą procesją wokół monasterskiej świątyni podczas której poświęcono przyniesione przez wiernych owoce. Po końcowym słowie Jego Eminencji głos zabrali: wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa – Błońska oraz wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski. W przygotowaniu święta oraz w sprawnym jego przebiegu oprócz sióstr monasteru czynnie brała udział młodzież z roboczego obozu organizowanego przez Zarząd Centralny Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Mniszkom, młodzieży z Bractwa, a także wszystkim zaangażowanym w pomoc przy przygotowaniu uroczystości serdecznie podziękował Jego Eminencja metropolita Sawa. Tegoroczne święto Przemienienia Pańskiego odeszło już do historii, jednak każdy, kto chociaż przez kilka chwil miał szczęście być w tych dniach na „naszej Górze Tabor” mógł w jakimś stopniu doświadczyć tej radości, której doświadczyli apostołowie Piotr, Jan i Jakub.

Autor ks. Paweł Sterlingow

Zdjęcia: Mikołaj Mędrycki