List wielkopostny Jego Eminencji metropolity Sawy

List Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w przededniu Świętego Wielkiego Postu 2020 roku.

Czcigodni Ojcowie, Mnisi i Mniszki, Bracia i Siostry! „Objawił się nam czas cnót. Sędzia stoi w drzwiach, nie smućmy się, rozpocznijmy post, okażmy łzy rozrzewnienia i miłosierdzie, wołając: zgrzeszyliśmy więcej, niż jest piasku morskiego, przebacz nam wszystkim, Wyzwolicielu, abyśmy otrzymali niezniszczalną nagrodę” (Prosomion. Chwała, ton 4 – tydzień seropustny). Poprzez to wezwanie Święta Cerkiew, nasza Matka, ukierunkowuje nasze myśli i uczucia na godne przeżywanie Wielkiego Postu 2020 roku, który rozpoczynamy jutro. Wielki Post, zwany również Czterdziesiątnicą, przygotowuje nas do Paschy Pańskiej – Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Charakteryzuje się on wstrzemięźliwością i pokutą. „Nastąpił czas, początek duchowych zmagań i zwycięstwa nad demonami, wszelka broń wstrzemięźliwości, anielska wspaniałość”. „Zajaśniała Twoja łaska, Panie, zajaśniało oświecenie naszych dusz. Oto czas życzliwy, oto czas pokuty, odrzućmy uczynki ciemności i przyobleczmy się w zbroję światłości” (Stichera na stichownie. Isomelos, ton 2 i 4 – tydzień seropustny). Pan nasz Jezus Chrystus pościł przez 40 dni i nocy. To On mówi: Ten zaś rodzaj nie wychodzi [inaczej] jak tylko przez modlitwę i post (Mt 17,21). Modlitwa i post korzystnie wpływają na pokajanie, a ono uwalnia człowieka od grzechu, przemienia go i czyni lepszym. Jest tak, ponieważ w pokucie najważniejsze jest przebaczenie, które otrzymujemy od samego Boga, naszego Stwórcy i Dawcy wszelkiego dobra. Inaczej rzecz ujmując, celem pokuty jest przemiana umysłu i serca. Natura człowieka odradza się, a on sam osiąga pełnię życia, radość i spokój duszy. Święty mnich Antoni Wielki mówi: „Najbardziej chwalebnym ze wszystkiego, czego może dokonać człowiek, jest wyznanie swych grzechów przed Bogiem, potępienie samego siebie i gotowość do stawienia czoła każdej próbie”. Bracia i Siostry! Pokutę rozpocznijmy od pojednania z innymi ludźmi. Zbawiciel mówi: Jeśli bowiem odpuszczacie ludziom przewinienia ich, odpuści i wam Ojciec wasz niebiański (Mt 6,14). Z tego wynika, że ​​bez przebaczenia i pojednania z bliźnim nie ma znaczenia post, doświadczenie rekolekcyjne, modlitwy, ofiary, pokłony. W przeciwnym razie znajdziemy się w stanie, w którym znalazł się pierwszy człowiek, Adam: „Adam został wypędzony z raju z powodu nieposłuszeństwa i szlochając siedział nagi u wrót raju”. Święta Cerkiew, podając nam powyższy przykład, wzywa nas: „Przeto starajmy się wszyscy gorliwie podjąć czas postu, słuchając rad ewangelicznych, by być przyjemnymi Chrystusowi i znowu odzyskać rajski stan”. (Niedziela seropoustna). I chociaż nie jest łatwo wybaczyć przewinienia i zapominać o zniewagach, to jednak później lekko i spokojnie jest na duszy, w której zamieszka pokój. Bracia i Siostry! „Odrzućmy uczynki ciemności i przyobleczmy się w zbroję światłości”, obudźmy się z duchowego snu, uzbrójmy się w zbroję dobra i zwróćmy się do Pana. Będąc w przededniu Wielkiego Postu, poprośmy sobie nawzajem o wybaczenia naszych przewinień, a tym samym otrzymamy dar przebaczenia – spokój duszy. „Boże, daj mi łzy, jak niegdyś grzesznej kobiecie, i pozwól mi zrosić nogi Twoje, abym został wyzwolony z drogi pokus i przyniósł Tobie wonne miro, czyste życie dane mi przez pokutę, abym i ja usłyszał upragniony Twój głos: Wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju” (Stichera pokutna, ton 8). Bracia i Siostry! W przededniu Świętych Dni Wielkiego Postu, zgodnie z praktyką naszej Cerkwi, proszę Was Wszystkich, w imieniu własnym i całego duchowieństwa, o przebaczenie naszych grzechów dokonanych myślami, słowami, czynami i swoim zachowaniem– wybaczcie nam, grzesznym! Panie, nie odwracaj się od nas. Kieruj naszym postem, uświęcaj nas i daruj nam Swoje błogosławieństwo! Życzę Wszystkim w dobrym zdrowiu spędzić Święte Dni Wielkiego Postu 2020 roku i pokłonić się Męce Pańskiej i Świętemu Zmartwychwstaniu.

Z łaski Bożej pokorny +Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, Warszawa, Niedziela Wybaczenia Win, 2020 r.

Opublikowane przez orthodox.pl