Święto Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Hajnówce

Kalendarz liturgiczny Cerkwi prawosławnej kilkakrotnie wspomina św. Jana Chrzciciela. Pamięć o tym wielkim proroku jest żywa szczególnie w tych miejscach, gdzie cerkiew nosi Jego chwalebne imię. Tak jest w Hajnówce, gdzie jedna z trzech miejskich świątyń poświęcona jest Jego narodzeniu. W bieżącym roku uroczystości liturgiczne święta Narodzenia św. Jana Chrzciciela rozpoczęły się 6 lipca nabożeństwem całonocnego czuwania, któremu przewodniczył dziekan dekanatu hajnowskiego ks. mitrat Michał Niegierewicz. W dzień święta w godzinach porannych sprawowane było przez ks. prot. Jerzego Ignatowicza nabożeństwo małego poświęcania wody. Święta Liturgia rozpoczęła się o godz. 9:00, przewodniczył jej ks. mitrat Andrzej Jakimiuk – proboszcz parafii w Dubiczach Cerkiewnych. Przy Ołtarzu Pańskim modliło się piętnastu duchownych z dekanatu hajnowskiego oraz gościnnie księża z innych dekanatów Diecezji Warszawsko – Bielskiej. Po przeczytanej perykopie ewangelicznej kazanie wygłosił ks. Rafał Wawreniuk z parafii św. Dymitra Sołuńskiego w Hajnówce. Kaznodzieja w słowie skierowanym do wiernych ukazał na działalność św. Jana Chrzciciela, który jawi się ogniwem łączącym Stary Testament z Nowym Testamentem. Przewodnią myślą homilii były słowa św. Jana: „Pokajajcie się, bowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie” (Mt 3,2). Słowa te ukazują na rolę, jaką pełnił św. Jan Chrzciciel. Był on orędownikiem pokajania i zwiastunem Królestwa Niebiańskiego oraz Dobrej Nowiny, jaką było przyjście na świat Jezusa Chrystusa. Kaznodzieja wspomniał także, że „już samo narodzenie Poprzednika Pańskiego było niezwykłym i poprzedzone było wielkimi cudami. Rodzicami proroka są staruszkowie Zachariasz i Elżbieta. Zwiastunem obwieszczającym narodziny jest archanioł Gabriel. Rodzi się św. Jan i kapłan Zachariasz zostaje oswobodzony od niemoty, którą był ukarany za swoją małą wiarę. Rodzi się św. Jan i raduje się Elżbieta i ustają szykany, którymi nękana była z powodu bezdzietności”– podkreślił ks. Rafał. Po św. Liturgii miała miejsce tradycyjna procesja dookoła cerkwi, w trakcie której modlono się za duszę śp. ks. prot. Leonida Szeszko – budowniczego i pierwszego proboszcza miejscowej cerkwi. W trakcie procesji wznoszono modlitwy także za wszystkich parafian i przybyłych licznie mieszkańców Hajnówki i okolic. Po zakończonej procesji w imieniu duchowieństwa do wiernych zwrócił się ks. Andrzej Jakimiuk, który pozdrowił wszystkich przybyłych na święto wiernych. Ciepłe słowa skierował także do ks. mitrata Jana Romańczuka – proboszcza parafii, którego niebiańskim patronem jest św. Jan Chrzciciel. Uroczystości zakończono podziękowaniami proboszcza parafii i gromkim śpiewem mnogaja leta.

Tekst: ks. Rafał Wawreniuk

Zdjęcia: Roman Leończuk