Orędzie Jego Eminencji metropolity Sawy

Chrystus Zmartwychwstał!

Przeżywamy dziś radość szczególną, radość paschalną. Wynika ona ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią: Nie ma Go tu, albowiem powstał, jak też powiedział (Mt 28,6). Chrystus powstał z martwych, jako pierwszy z tych, którzy umarli. Jest to triumf Króla wszechświata, Syna Bożego i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jako jego uczniowie wzywamy: „Gdzie jest, o śmierci, twoje zwycięstwo, gdzie jest, o śmierci, twoje żądło?”. Szatan zostaje pokonany, a rodzaj ludzki napełnia się radością. „Chrystus zmartwychwstał i upadły demony, radujcie się!” – wzywa św. Jan Chryzostom. Ten dzień, nasza Pascha, jest Świętem Świąt. Stąd wynikają chrześcijańska radość, pocałunki i gotowość przebaczenia tym, którzy nas nie lubią. Ten radosny nastrój chrześcijanin zachowuje aż do Pięćdziesiątnicy, pomaga on zapomnieć o szarości życia, o naszych troskach i problemach. W dwóch słowach: „Chrystus Zmartwychwstał” wyrażony jest cały nasz skarb duchowy. Jest on szczególnie drogi i cenny, te dwa słowa wypełniają radością naszą duszę. W nich odbija się istota wiary, wszystko, czym oddycha i żyje nasz naród prawosławny. To one przenoszą nas do Ziemi Świętej, gdzie spełniła się ta radość, którą dzisiaj przeżywamy. To tam miało miejsce Jego narodzenie, śmierć i Zmartwychwstanie. To On, Zmartwychwstały Chrystus, pozwolił, kolejny raz, na przybycie do naszej Cerkwi, na polską ziemię, Świętego Ognia, który corocznie zstępuje w Grobie Pańskim w Wielką Sobotę. Ten Ogień uświęca całą ludzkość, uświęca naszą Ojczyznę, jej mieszkańców, uświęca wszystkich, którzy w paschalną noc w swoich świątyniach wraz z aniołami śpiewają: „Zmartwychwstanie Twoje, Chryste Zbawicielu, aniołowie wychwalają na niebiosach, a nas na ziemi uczyń godnymi, by wychwalać Ciebie czystym sercem”. Czyż może być większa radość niż radość paschalna? Pomyślmy o tym i dziękujmy Bogu za ten dar. Zmartwychwstanie Chrystusa to zwycięstwo. Jakże bliskie powinno być to pojęcie każdemu człowiekowi wiary! Chrześcijanin bowiem powinien zawsze dążyć do pokonania wszelkich przeciwności, prób i doświadczeń, których przezwyciężenie przynosi radość. Zawsze pamiętajmy, że po poniżeniu i Krzyżu nastąpiło zwycięstwo. Chrystus to Pascha. To on swoim triumfem daje współczesnemu światu pełnemu pesymizmu, rozczarowań, doświadczeń wszelkiego rodzaju rzeczywistą nadzieję, oferuje życie w pełni. To On mówi: Bądźcie mężni, to Ja jestem, nie bójcie się (Mk 6,50). Jest On życiem, drogą i prawdą. On przyszedł, abyśmy mieli życie i to życie w obfitości. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, wierzący we Mnie choćby nawet umarł, żyć będzie. I każdy żyjący i wierzący we Mnie, nie umrze nigdy (J 11,25-26). Chrystus zmartwychwstały jest dla nas wzorem we wszystkich przejawach naszego życia. Jemu zaufajmy. Żaden ból i doświadczenie nie są straszne dla tego, kto przyjął wieczną Prawdę, Chrystusa Zmartwychwstałego. On zwyciężył szatana, dlatego wszyscy prawdziwie wierzący w Chrystusa zwyciężają. Pomimo upadków i zła, które rozlewa się po świecie, wierzymy, że na nasze pozdrowienie: „Chrystus Zmartwychwstał!” niebo i ziemia, morze i ląd odpowiadają: „Prawdziwie Zmartwychwstał!”. On, Zmartwychwstały Pan, mówi „Radujcie się, nie bójcie się”. W święte dni Paschy pójdźmy do naszych bliźnich tak samo, jak uczyniła to św. Maria Magdalena, która widziała Pana, jak Łukasz i Kleofas, którzy powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych Jedenastu i tych, którzy byli z nimi, i opowiadali o tym, co zaszło w drodze i jak Go poznali po łamaniu chleba. To wszystko napełnia nas radością duchową, która powinna utwierdzać w naszych sercach wiarę i miłość do Zmartwychwstałego Pana, swojej Cerkwi i naszych braci i sióstr. Bądźmy godnymi Jego przyjęcia w niezachodzącym dniu Jego Królestwa! Wzruszony skalą odzewu z prośbą o modlitwę za moje zdrowie, chciałbym z głębi serca podziękować hierarchom, duchowieństwu, wszystkim wiernym naszej Cerkwi i każdemu z osobna za pamięć o mnie oraz modlitewne wsparcie, którego doświadczam każdego dnia. Przywołuje na wszystkich Boże błogosławieństwo i otaczam każdego modlitwą. Żywię nadzieję, że już niedługo będzie nam dane wspólnie modlić się i wychwalać Zmartwychwstałego Chrystusa! Z uczuciem radości paschalnej pozdrawiam paschalnym pozdrowieniem „Chrystus Zmartwychwstał!” pełnię naszej Cerkwi, wszystkich wiernych ze świętym, pełnym światłości Dniem, źródłem naszego życia i nadziei, zdecydowania i wyznawania świętej wiary w Zmartwychwstałego Chrystusa, życząc, aby żadne moce otchłani nie odciągały nas od miłości Bożej. Niech Zmartwychwstały Pan będzie radością dla każdego z nas na każdy dzień!

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

+ Sawa, metropolita warszawski i całej Polski