Konferencja duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej

27 maja 2024 roku, w Parafii prawosławnej p/w św. Trójcy w Hajnówce, odbyła się konferencja duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Coroczne spotkanie rozpoczęło się od św. Liturgii, której przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Grzegorz, Arcybiskup Bielski w asyście Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego, Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Warsonofiusza, Biskupa Siemiatyckiego oraz księży dziekanów i duchowieństwa eparchii. W ołtarzu modlił się Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski. Śpiewał chór duchowieństwa Diecezji Warszawsko–Bielskiej, pod dyrygenturą ks. protodiakona Marka Maciuki. Podczas boskiej Liturgii kazanie wygłosił wikariusz Parafii p/w Opieki Matki Boskiej w Bielsku Podlaskiem, ks. Łukasz Bartoszuk. Kaznodzieja podkreślił pierwszorzędne znaczenie świętego sakramentu Eucharystii w dążeniu człowieka do osiągnięcia zbawienia, mówiąc między innymi: Święta Eucharystia jest naszym realnym spotkaniem z Bogiem. Przyjmując najświętszy sakrament jednoczymy się z Chrystusem. Ciało i krew Zbawiciela, w przeciwieństwie do materialnego, codziennego pokarmu, który daje nam pokrzepienie jedynie na krótką chwilę, jest pokarmem, który daje nam życie wieczne…

Przed przystąpieniem wiernych do sakramentu św. Eucharystii, Jego Eminencja metropolita Sawa, odczytał modlitwę przed rozpoczęciem spotkania diecezjalnego, po czym zwrócił się do zebranych w świątyni z ojcowskim pouczeniem: Cerkiew to żywy organizm jednoczący człowieka z Bogiem. W centrum zaś życia Cerkwi znajduje się św. Liturgia. Podczas jej sprawowania obecny jest sam Jezus Chrystus, który wszystkim kieruje oraz udziela ubogacającej człowieka łaski. Ten kto odrzuca eucharystyczną prawdę, sam odłącza się od Cerkwi. Wiele uwagi metropolita Sawa poświęcił problemom wynikającym z nieprawidłowego podejścia do św. Eucharystii, skutkujących naruszeniem norm cerkiewnych, a w konsekwencji wyłączeniem ze społeczności cerkiewnej. Hierarcha zachęcał duchowieństwo diecezjalne do podnoszenia świadomości parafian, wyliczając niepokojące zjawiska obecnego czasu prowadzące do rozluźnienia więzi rodzinnych, społecznych, często duchowego upadku. Powyższe wymaga od duchownych i wiernych stanowczej, negatywnej oceny i odcięcia się od nowych tendencji pojawiających się w świecie.

Po zakończeniu św. Liturgii, Jego Eminencja metropolita Sawa dokonał poświęcenia nowo wybudowanego Centrum Dekanalnego. Zwracając się do miejscowego duchowieństwa Jego Eminencja zaznaczył: Starajcie się aby drzwi tego domu były zawsze otwarte, dla każdego kto poszukuje prawdy bądź pomocy. Pamiętajcie, że dom duchownego powinien świecić przykładem. Życzę wam, aby to miejsce było wypełnione miłością i pokojem.

Plenarną część konferencji, poświęconej tematowi: „Istota Cerkwi – autokefalia. Aspekt dogmatyczno – kanoniczny”, otworzył Jego Eminencja metropolita Sawa. W zdaniu wprowadzającym w tematykę spotkania hierarcha wskazał na aktualne problemy trapiące prawosławie, po czym poruszył kwestię miejscowego języka i przynależności narodowej w perspektywie czasowej na podstawie nadesłanego listu wiernego naszej Cerkwi. Następnie zwierzchnik Cerkwi prawosławnej w Polsce przedstawił zebranym sprawozdanie z życia Diecezji Warszawsko-Bielskiej za rok 2023. Kolejnymi punktami spotkania były referaty wygłoszone przez: Ks. mitrata prof. Jerzego Tofiluka oraz ks. prot. dr. Andrzeja Kuźmę. Po wysłuchaniu referatów przystąpiono do sprawozdawczej części konferencji, podczas której przedstawione zostały sprawozdania dotyczące kolejno: funkcjonowania parafii w poszczególnych dekanatach, sytuacji finansowej, ochrony danych osobowych i funkcjonowania funduszu socjalnego, gospodarki świecami, działalności charytatywnej i opiekuńczej, nauczania religii oraz pracy z młodzieżą. Ostatnim punktem konferencji była dyskusja i wolne wnioski.

Autor: ks. Marek Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: ks. Nikita Kazakiewicz, autor