Uroczystości święta Pięćdziesiątnicy na „Krynoczce”

Tradycyjnie we wtorek po święcie Pięćdziesiątnicy świąteczne uroczystości miały miejsce w uroczysku „Krynoczka”, koło Hajnówki. Tegoroczne wydarzenia związane ze świętem Zesłania Świętego Ducha na Apostołów zebrały licznie zgromadzone duchowieństwo oraz wiernych. Jak każdego roku na „Krynoczkę” pieszo podążali pielgrzymi z Hajnówki. Tegoroczne uroczystości odbyły się w dniach 24 – 25 czerwca 2024 r. Poniedziałkowego wieczoru nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Przed nabożeństwem, u wejścia do cerkwi św. św. męcz. Braci Machabeuszów, Jego Ekscelencję powitały dzieci i młodzież dubińskiej Parafii, przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Starosty Powiatu Hajnowskiego Andrzeja Skiepko, Burmistrza Miasta Hajnówka Ireneusza Kiendyś i Wójt Gminy Hajnówka Lucyny Smoktunowicz, rada parafialna oraz proboszcz ks. prot. Andrzej Busłowski. Na nabożeństwie obecni byli: Wiesława Burnos – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Katarzyna Korycka – Kierownik Referatu Mniejszości Narodowych w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Mikołaj Janowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, przedstawiciele Nadleśnictwa Hajnówka oraz służb mundurowych.

W godzinach wieczornych i nocnych „Krynoczka” nieprzerwanie tętniła energią modlących się wiernych. Ukoronowaniem nocnych modlitw była boska Liturgia. Wtorkowego poranka głównej świętej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja biskup Paweł. Podczas małego wejścia proboszcz Parafii p/w Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Dubinach, ks. prot. Andrzej Busłowski, został nagrodzony prawem noszenia mitry. Świąteczne kazanie wygłosił ks. Marek Mariusz Jurczuk, proboszcz parafii św. Dymitra w Hajnówce. Kaznodzieja nawiązując do historii święta Zesłania Ducha Świętego na Apostołów zaznaczył, że tajemnica królestwa mesjańskiego odkryta została nie uczonym i faryzeuszom, a ludziom prostym. Apostołowie nie byli ludźmi wykształconymi, jednakże w dniu Pięćdziesiątnicy zostali obdarowani darami Świętego Ducha, otrzymując wszystko to czego potrzebowali, aby kontynuować misję Jezusa Chrystusa. Każdy z nas pragnących podążać za Zbawicielem ma ten sam obowiązek, który spoczął na apostołach. Dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu, kontynuować jego misję. Człowiek nie jest w stanie sprostać temu zadaniu bez pomocy, bez łaski Świętego Ducha, której źródłem są święte sakramenty.

Świąteczne uroczystości zakończyło poświęcenie wody oraz uroczysta procesja wokół świątyni. Po zakończonej modlitwie do zebranych zwrócił się Jego Ekscelencja biskup Paweł,  podkreślając fakt, iż bogactwo wielu rożnych nazw i określeń towarzyszących świętu Pięćdziesiątnicy odzwierciedla niejako obfitość darów Świętego Ducha. Jego Ekscelencja podkreślił rolę jaką pełni Święty Duch w dziele zbawienia człowieka zaznaczając, że bez łaski Świętego Ducha człowiek nie jest w stanie uczynić nic dobrego. Jego Ekscelencja przypomniał słowa Apostoła Pawła z listu do Galacjan: „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa. A ci którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy”.  Biskup Paweł zaznaczył, iż tegoroczne uroczystości miały wyjątkowy charakter związany z setną rocznicą uzyskania autokefalii przez Cerkiew w Polsce. Wyróżnionemu prawem noszenia mitry, miejscowemu proboszczowi, Jego Ekscelencja wręczył przekazany przez metropolitę Sawę medal upamiętniający to wiekopomne wydarzenie. Biskup Paweł podziękował wszystkim uczestniczącym w dwudniowych uroczystościach za wspólną modlitwę, przekazując słowa świątecznych pozdrowień i arcypasterskie błogosławieństwo zwierzchnika Cerkwi w Polsce, Jego Eminencji metropolity Sawy. Jego Ekscelencja, życzył duchowieństwu i wiernym  obfitych łask Świętego Ducha.

Autor: Jurek Marczuk

Zdjęcia: ks. Marek Litwiniuk