W Krzywcu odbyła się konferencja duchowieństwa diecezji Warszawsko – Bielskiej

Dnia 14 maja 2019 roku w Prawosławnym Ośrodku Kultury w Krzywcu miała miejsce Konferencja Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Wzorem ubiegłych lat spotkanie rozpoczęto św. Liturgią w cerkwi św. ap. Jakuba w Łosince, której przewodniczył biskup hajnowski Paweł w asyście księży dziekanów i duchowieństwa diecezji. Kazanie wygłosił ks. prot. Marek Litwiniuk, który odnosząc się do niewiast niosących wonności scharakteryzował ofiarną miłość kobiety. Podczas św. Liturgii śpiewał chór duchowieństwa prowadzony przez protodiakona Marka Maciukę. Roboczą część konferencji w Krzywcu otworzył Jego Eminencja metropolita Sawa, który przedłożył sprawozdanie z życia Diecezji Warszawsko – Bielskiej za 2018 rok. Następnie przedstawiono sprawozdania: finansowe – ks. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski, z działalności Funduszu Socjalnego – Irena Sawczuk, gospodarki świecami – ks. prot. Julian Duda, pracy z młodzieżą – ks. prot. Paweł Sterlingow, nauczania religii – ks. mitrat Sławomir Chwojko oraz z działalności charytatywno – opiekuńczej – ks. mitrat dr Doroteusz Sawicki. Po części sprawozdawczej przystąpiono do części roboczej konferencji, której temat przewodni brzmiał: „Świętość służby kapłańskiej – psychiatria duszpasterska″. Główny referat wygłosił Jego Eminencja metropolita Sawa, który podkreślił wyjątkowość i wzniosłość służby kapłańskiej wymagającej gruntownego przygotowania, znajomości Pisma Świętego oraz nieustannej, ofiarnej miłości. W oparciu o antropologię chrześcijańską Jego Eminencja przedstawił relacje zachodzące pomiędzy osobowością, godnością i wolnością moralną, a także zaprezentował ważniejsze przypadki i wskazówki dotyczące psychiatrii duszpasterskiej, zalecając kapłanom ostrożność, takt, wyrozumiałość oraz indywidualne podejście. Następnie z koreferatem wystąpił ks. prot. dr Arkadiusz Aleksiejuk, który w formie prezentacji multimedialnej ukazał czym jest psychiatria duszpasterska, nakreślając jej cel, dialogiczny charakter pomocy oraz rolę kapłana. Duchowny przedstawił także szeroką systematykę ludzkich zachowań wraz z zakresem pomocy duszpasterskiej. Materiał do dyskusji z uwzględnieniem doświadczenia duszpasterskiego w środowisku wiejskim przedstawił ks. mitrat Paweł Kononiuk, zaś ks. prot. Jan Kaczan podzielił się doświadczeniami duszpasterskimi w środowisku przedsiębiorców. Po przedstawieniu referatów nastąpiła dyskusja, po której Jego Eminencja zakończył konferencję, dziękując za pracę podczas spotkania oraz codzienny trud duchowieństwa w parafiach.

Autor: ks. Łukasz Koleda

Zdjęcia: Autor.