Multimedialny Maraton Kultury Słowiańskiej

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego 24 maja, w dniu święta św. św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego odbył się Multimedialny Maraton Kultury Słowiańskiej. Maraton miał charakter międzynarodowy, jednocześnie realizowany był przez parafię pw. Zaśnięcia NMP w Dubinach oraz przez Międzyparafialne Centrum Kultury Prawosławnej „Apostoli” działające przy parafii prawosławnej pw. 12 Apostołów w Kijowie. Celem Maratonu było upamiętnienie święta oraz wielkiego dzieła św. Braci Cyryla i Metodego, za sprawą których w IX w. od zetknięcia się Słowian z kulturą bizantyjską rozpoczął się proces chrystianizacji Słowiańszczyzny, zapoczątkowany właśnie ich misją. To ich dzieło ukazało Słowianom drogę ku Bogu. Jeżeli dokładnie zrozumiemy, co znaczy nazwa chrześcijanin, otrzymamy wielką pomoc do życia cnotliwego, starając się przez godne postępowanie prawdziwie stać się tym, co nasze określenie wyraża. – uczy Św. Grzegorz z Nyssy. Wielkie dzieło św. Braci kształtuje kulturę Słowiańskich narodów. Ku czci świętych Cyryla i Metodego ustanowiono święta, obchodzone są Dni Kultury i Piśmiennictwa. Dzięki Świętym Cyrylowi i Metodemu możemy czerpać z dziedzictwa kultury Prawosławia kształtowanego przez wielką bizantyjską tradycję. To oni podjęli się opracowania słowiańskiego tekstu Pisma Świętego i słowiańskich ksiąg liturgicznych. Wymagało to opracowania odpowiedniego słowiańskiego alfabetu. W ten sposób powstał język cerkiewnosłowiański, który do dzisiaj pozostaje językiem liturgicznym słowiańskich Kościołów prawosławnych. Dzięki misji Świętych Braci Słowianie otrzymali możliwość przyjęcia chrześcijaństwa w swoim języku, czyniąc je swoją wiarą. Dzięki ich misji pojawiło się słowiańskie piśmiennictwo i kultura, która przez wieki jednoczy narody słowiańskie. Maraton cieszył się dużym zainteresowaniem. Napłynęło kilkadziesiąt prac. Były to różnorodne formy przygotowane i opracowane przez uczestników tego przedsięwzięcia. Wśród przesłanych prac znalazły się deklamacje wierszy w językach słowiańskich, prace kreatywne dotyczące alfabetu cerkiewnosłowiańskiego, prace plastyczne ukazujące świętych, prezentacje multimedialne dotyczące świętych, a także arcydzieła kulinarne – wypieki tematycznie nawiązujące do alfabetu cerkiewnosłowiańskiego; wśród przesłanych materiałów znalazły się także wykonane przez uczniów karty pracy z zeszytów ćwiczeń do nauki jęz. cerkiewnosłowiańskiego, a także kaligrafia, filmy multimedialne oraz zdjęcia przywołujące realizowane przedsięwzięcia związane z dziedzictwem kultury słowiańskiej, takie jak, np.: Turniej Czytania tekstów Cerkiewnosłowiańkich, Konkurs Prawosławnej Poezji Religijnej, czy pomoce dydaktyczne do nauki języka cerkiewnosłowiańskiego. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i wyrażamy serdeczne podziękowania za uczestnictwo w Maratonie. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone pamiątkowym dyplomem i upominkiem.

Poniżej prezentujemy niektóre z nadesłanych prac.

Autor: Ks. Andrzej Busłowski

Zdjęcia: Autor

Prezentacja pt. „Święci Cyryl i Metody”

Wierszyk w wykonaniu Martynki