„Post i jego znaczenie w życiu człowieka” – Spotkanie tematyczne w soborze św. Trójcy w Hajnówce

Przed rozpoczynającym się Wielkim Postem, 7 marca 2021 roku, po nabożeństwie wieczornym w parafii prawosławnej p/w św. Trójcy w Hajnówce przy współpracy Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego odbyło się spotkanie dla wiernych, którego tematem było znaczenie postu w życiu człowieka. Po wspólnej modlitwie ks. diakon Marek Maciuka swoje przemyślenia rozpoczął od przykładów postu, który dotyczył już pierwszych ludzi w raju w postaci ograniczeń. Post był znany i przestrzegany już za czasów Mojżesza, Sędziów, Królów i niewoli babilońskiej. Rozumienie postu w Nowym Testamencie zostaje wypełnione przez Chrystusa własnym przykładem modlitwy i wstrzemięźliwości. W Kazaniu na Górze Chrystus dał przykazanie, jak człowiek powinien pościć: „Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.” (Mt 6,16-18). W dyskusji wymieniono spostrzeżenia, iż post nie jest tylko ograniczeniem pokarmu, ale również rozliczeniem uczynków, pokutą, modlitwą i miłością do drugiego człowieka. Warunkiem postu jest przebaczenie :”Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień” (Mt 6,15). W modlitwach słyszymy: „Pośćcie postem przyjemnym”, aby stał się „wiosną duchową”. Przybyli parafianie dzieli się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami w swoim rozumieniu postu, który powinien wynikać z pokory i miłości, aby stać się cnotą i źródłem wszelkiego dobra na drodze do Królestwa Bożego.

Autor i zdjęcia: Przemysław Ustyniuk