Niedziela św. Jana Klimaka w hajnowskim soborze św. Trójcy

IV niedziela Wielkiego Postu poświęcona jest św. Janowi Klimakowi, pobożnemu mnichowi żyjącemu na przełomie V i VI wieku. Przez czterdzieści lat prowadził on pustelniczy tryb życia, zasłynął licznymi cnotami i mądrością. Opierając się na doświadczeniach świętobliwych mnichów, w literackim dziele swojego życia zwanym „Rajską Drabiną” przedstawił trzydzieści trzy stopnie duchowego udoskonalania człowieka,. Za pośrednictwem przykładu św. Jana Lestwicznika Cerkiew poucza, iż wytrwała modlitwa i post zdolne są podźwignąć człowieka z choćby największego upadku. Nabożeństwom sprawowanym w soborze św. Trójcy w Hajnówce przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski w asyście miejscowego duchowieństwa oraz przybyłych gości. Podczas św. Liturgii, bezpośrednio po kanonie eucharystycznym, biskup Paweł udzielił chirotonii diakońskiej, subdiakonowi Markowi Fedosiewiczowi, absolwentowi Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po zakończeniu boskiej Liturgii Jego Ekscelencja zwrócił się do nowego kapłana ze słowami pouczenia, w których podkreślił m. in., iż duchowny poświęcając swoje życie Bogu, Cerkwi i ludziom, podąża drogą Chrystusa. Najważniejszym elementem na tej drodze jest święta Eucharystia, boska Liturgia, to wokół niej kapłan powinien budować swoje życie. Biskup Paweł zaznaczył, iż od dzisiejszego dnia, pełniąc służbę diakońską, ojciec Marek ma obowiązek być pomocą dla biskupa i prezbitra oraz prowadzić w modlitwie lud boży.

Diakon Marek Fedosiewicz urodził się w dniu 15 lipca 1981 r., w Hajnówce w rodzinie Wiaczesława i Marii Fedosiewicz. Od najmłodszych lat przysługiwał podczas nabożeństw w hajnowskim soborze św. Trójcy. W 2000 r. ukończył, zdając egzamin dojrzałości, edukację w I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce i rozpoczął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, którą ukończył w roku 2004. W latach 2004 – 2007 kontynuował edukację na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył obroną pracy magisterskiej pt. „Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kościele Prawosławnym, w aspekcie historyczno – liturgicznym”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Rościsława Kozłowskiego. Podczas studiów magisterskich diakon Marek Fedosiewicz pracował w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego. Po zakończeniu studiów był zatrudniony w 10 Warszawskim Pułku Samochodowym im. mjr. Stefana Starzyńskiego. W dniu 29-08-2010 r. w soborze św. Trójcy w Hajnówce wraz z Iloną Romaniuk otrzymał święty sakrament małżeństwa. Od września 2010 r. do dnia dzisiejszego pełni służbę funkcjonariusza Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Hajnówce. W dniu 19-01-2018 r., z rąk Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego otrzymał święcenia lektorskie.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Piotr Panfiluk, Marcin Bołtryk